Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

                                                                                                                    I.

Základní ustanovení

1.     Správcem osobních údajů podle čl. 4 od 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)  Martina Rojíčková, IČ 07435134 se sídlem Na Žofíně 206, 382 11 Větřní  (dále jen: „správce“).

2.     Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Dlouhá 31, 370 11 České Budějovice

email: info@kaivalyajm.cz 

3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·       plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2.     Účelem zpracování osobních údajů je

·       vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.     Správce uchovává osobní údaje

·       po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (v souladu s požadavky legislativy např. zákon o účetnictví).

2.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V.

Vaše práva

1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte

·       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·       právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

·       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

·       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

                                                                                                                   VI.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirová ochrana využívané výpočetní techniky, zamezení přístupu třetích osob, zavedení aktivní politiky hesel.

3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VII.

Závěrečná ustanovení

1.     Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020